Bahagian Zakat & Fitrah

Peranan Dan Fungsi

Mengutip, mengawal selia dan mengembangkan dana zakat dan fitrah serta  mengagih-agihkannya  mengikut  tuntutan  syarak. 

Objektif

Membantu meningkatkan sosio-ekonomi umat Islam melalui program pengukuhan tradisi keilmuan, mendaya  maju kebajikan Ummah dan pembangunan institusi Islam melalui penggemblengan serta  pengurusan agihan dana zakat yang dinamik serta berkesan sejajar dengan  tuntutan syarak ; 

  1. Memudah cara dan memberi keselesaan kepada pembayar zakat/sedekah dengan menyediakan prasarana yang diyakini oleh masyarakat melalui  pendekatan moden; 
  2. Meningkatkan kesedaran dan penghayatan ibadah zakat dikalangan umat Islam melalui pendekatan berhikmah secara konvensional mahupun melalui penggunaan ICT dan bahan bercetak; 
  3. Memperkukuhkan fundamental ekonomi Tabung Zakat dengan meneroka peluang yang strategik dan berpotensi dalam aktiviti pelaburan yang berdaya   maju mengikut syarak; dan 
  4. Menggemblengkan tenaga kerja daripada pelbagai latar belakang dan disiplin ilmu kearah meningkatkan  kecekapan dan keberkesanan pengurusan.